Договір про надання послуг з дистанційного (онлайн) навчання

публічна оферта

Даний договір про надання послуг з дистанційного (онлайн) навчання роботі з даними та пов’язаними технологіями (надалі – «Договір») вступає в дію шляхом прийняття даної публічної оферти онлайн-академії SQL.ua Data Academy  (надалі – «Академія») будь-якою зацікавленою юридичною або фізичною особою (далі – «Студент»). «Академія» та «Студент» далі спільно іменуються «Сторони».

1. Визначення

1.1. «Договір» – договір надання Послуг, укладений між Академією та Студентом на умовах даної Оферти.

1.2. «Сайт Академії» / «Сайт» – автоматизована інформаційна система, доступна в мережі Інтернет за мережевою адресою  https://academy.sql.ua/, включаючи всі його піддомени та пов’язані інтернет-платформи, до яких Академія надає доступ Студентам для проходження навчання. 

1.3. «Замовлення» – умови надання Послуг, узгоджені Сторонами шляхом вчинення Студентом дій, перерахованих на відповідній сторінці Сайту або його Особистого кабінету, необхідних для прийняття цього Договору.

1.4. «Послуги» – Курси по роботі з даними та пов’язаними технологіями.

1.5. «Курс» – дистанційне заняття, що включає: доступ до відео-лекцій, домашніх завдань, Q&A або менторських сесій з Викладачем за допомогою програмного забезпечення.

1.6. «Q&A-сесія» – заняття з Викладачем Курсу у форматі запитання-відповідь, що проводиться, згідно визначеного графіку. 

1.7. «Менторство» – проходження Курсу у супроводі Викладача, включаючи побудову індивідуального плану навчання та підтримку у вирішенні завдань. 

1.8. «Викладач» – особа, яка безпосередньо записує відео-лекції, створює та перевіряє домашні завдання, проводить заняття із Студентами. 

1.9. «Кабінет Студента» – персональний розділ Сайту/автоматизованої платформи, до якого Студент отримує доступ після проходження реєстрації та / або авторизації на Сайті, за умови здійснення оплати Послуг. Особистий кабінет призначений для зберігання персональної інформації Студента, виконання домашніх завдань, перегляду статистичної інформації про успіхи у проходженні курсу, відправлення і отримання повідомлень.

1.10. «Правила» – правила надання Послуг, включаючи Політику Конфіденційності, опубліковану на веб-сторінці: https://academy.sql.ua/payment-terms/.  

1.11. «Умови» – дійсні умови і положення.

2. Акцепт і Предмет Угоди

2.1. Відповідно до цього договору Академія зобов’язується надавати Студенту Послуги з проведення Курсів, а Студент зобов’язується приймати ці Послуги і оплачувати їх відповідно до умов, передбаченими цією Конвенцією.

2.2. При оплаті Студентом Курсів, Студент вважається таким, що прийняв цей Договір в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків (акцепт Студента). Якщо Студент не згоден з будь-якими з положень цього Договору, він не має права користуватися Послугами.

2.3. Даний Договір набуває чинності з моменту вираження Студентом згоди з його умовами в порядку, передбаченому п. 2.2 Договору. Після його вступу в силу, Договір може бути змінений Академією без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту його розміщення на Сайті і діє з моменту такого розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Академія має право:

3.1.1. В узгоджені Сторонами строки надати Послуги Студенту відповідно до умов цього Договору.

3.1.2. Використовувати конфіденційну інформацію про Студента тільки для процесу навчання, не передавати і не показувати її третім особам.

3.1.3. Надати Студенту доступ в особистий кабінет: a) з доступом до перегляду відео-лекцій та виконання домашніх завдань; б) з будь-якою іншою інформацією за рішенням Академії.

3.1.4. Своєчасно забезпечувати Студента необхідними навчально-методичними матеріалами та зворотнім зв’язком. 

3.1.5. Надавати усні та письмові консультації Студенту по його додатковими питаннями. Складність питання, обсяг і терміни консультування визначаються в кожному конкретному випадку адміністрацією Академії самостійно.

3.2. Академія має право:

3.2.1. Самостійно визначати методи навчання.

3.2.2. Вимагати оплату за Послуги зі Студента.

3.2.3. Відмовитися від надання послуг Студенту. Повернення коштів за невикористані Послуги проводиться в порядку, передбаченому цим Договором в п.7.

3.2.4. Отримувати від Студента будь-яку інформацію, необхідну для надання Послуг.

3.3. Студент зобов’язується:

3.3.1. Вносити оплату за Послуги в порядку, передбаченому цим Договором в п. 6.

3.3.2. Не розголошувати конфіденційну інформацію і інші дані, надані Академією в зв’язку з виконанням цього Договору, не розкривати і не розголошувати таку інформацію (крім інформації загальнодоступного характеру) будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди Академії.

3.3.3. Відвідувати заняття в рамках Курсі відповідно до встановленого розкладу. Зміни в розкладі попередньо обговорюються з адміністратором Академії та Викладачем (для Q&A-сесій і Менторства).

3.3.4. Дотримуватися всіх рекомендацій свого Викладача для досягнення максимального результату під час Курсу. 

3.3.5. Повідомляти Викладачеві та / або адміністрації Акалемії про проблеми, які виникають в процесі надання Послуг (наприклад, низькі результати, невідповідний рівень навантаження і т.д.), для своєчасного пошуку причин і виправлення ситуації, що склалася.

3.4. Студент має право:

3.4.1. Вимагати від адміністрації Академії інформацію з питань організації його навчання.

3.4.2. Вимагати належного і своєчасного проведення Курсів та окремих занять.

3.4.3. Відмовитися від подальшого навчання в будь-який час.

3.4.4. Внести зміни у встановлений розклад за погодженням зі своїм Викладачем.

3.4.5. Припиняти процес навчання в порядку, передбаченому цим Договором в п.4.

3.4.6. Звертатися до адміністрації Академії з усіх питань, пов’язаних з навчанням.

3.4.7. Отримувати повну та достовірну інформацію про оцінку своїх знань, умінь і навичок.

4. Призупинення процесу навчання

4.1. Студент може призупинити Заняття, попередивши про це адміністрацію Академії по електронній пошті, телефону (дзвінок) або через Кабінет Студента і отримати підтвердження про призупинення процесу навчання від адміністрації Академії.

5. Вартість послуг

5.1. Інформація про вартість Послуг та доступні формати навчання знаходиться на сторінці кожного Курсу. Всі курси, що діють в Академії розміщені за посиланням: https://academy.sql.ua/courses/.

6. Порядок оплати

6.1. Студент може оплатити Послуги на Сайті Академії самостійно або звернутися за допомогою по оплаті до адміністратора Академії.

6.2. Способи оплати можна знайти на Сайті Академії за посиланням: https://academy.sql.ua/payment-terms/ або дізнатися у адміністратора Академії.

6.3. Студент зобов’язаний вносити оплату не пізніше, ніж за 24 години до визначеного часу старту Курсу. В іншому випадку Академія має право відмовити Студенту в проходженні Курсу.

7. Повернення коштів за невикористані Послуги

7.1. Обраний та оплачений Студентом Курс не передбачає повернення коштів, якщо Студент вирішив не проходити Курс у встановлені дати.

7.2. За висновками розгляду письмової заяви Студента не пізніше, ніж за тиждень (7 днів) до старту Курсу, кошти може бути перенесено на проходження іншого курсу або цього ж курсу в інші дати. 

8. Відповідальність

8.1. У разі багаторазового або грубого порушення умов цього Договору Академія залишає за собою право припинити надання Студенту Послуг і відмовити Студенту в укладанні нового Договору.

8.2. Студент усвідомлює, що Академія не несе відповідальності за функціонування програмних засобів, за допомогою яких надаються Послуги, а також за надання послуг зв’язку.

8.3. Відповідальність Академії в будь-якому випадку обмежується відшкодуванням заподіяного Студенту реального збитку в сумі, що не перевищує оплачену вартість Послуг за даним Договором. 

8.4. Студент не має права вимагати повернення грошових коштів за використані Послуги, якщо вони були надані належним чином. Низькі результати Студента в навчанні не можуть бути причиною повернення грошових коштів за використані Послуги.

9. Звільнення від відповідальності

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо невиконання зобов’язань стало наслідком дій непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, війни, хвороби, смерті, дій органів державної влади або інших, незалежних від Сторін обставин.

9.2. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за цим Договором, повинна своєчасно, але не пізніше 60 календарних днів після настання обставин непереборної сили, письмово сповістити іншу Сторону з наданням відповідних документів, виданих компетентними органами.

9.3. Сторони визнають, що неплатоспроможність Сторін не є форс-мажорною обставиною.

10. Інші умови

10.1. У разі обопільної згоди Сторони можуть користуватися особливими умовами (письмово підтвердженими), які відрізняються від Умов цього Договору.